Paperzero

İLETİŞİM SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Hizmet Sağlayıcılar”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, iletişim formunu doldurmanız durumunda aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Hizmet Sağlayıcılar tarafından işlenebilecektir.

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Hizmet Sağlayıcılar’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çekiliş, anket, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Hizmet Sağlayıcılar’ın ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verilerinizin, anketler vasıtasıyla geri bildirimlerinizi alabilmek amacı ile yurt dışında mukim Hotjar Ltd. ile paylaşılması.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8.ve 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Hizmet Sağlayıcılar tarafından görüş, talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Hizmet Sağlayıcılar’ın internet sitesi, ilgili kişinin belirttiği telefonun aranması yöntemleriyle Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Hizmet Sağlayıcılar’ın meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet Sağlayıcılar’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
 • Kimlik ve iletişim verileriniz Hizmet Sağlayıcılar tarafından görüş, talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Kimlik ve iletişim verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Hizmet Sağlayıcılar’ın ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Kimlik ve iletişim verilerinizin, anketler vasıtasıyla geri bildirimlerinizi alabilmek amacı ile yurt dışında mukim Hotjar Ltd ile paylaşılması.
İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18 K:5 34742 Kozyatağı / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.